Den Sexuella Evolutionen

Den Sexuella Evolutionen

Evolutionära perspektiv på människans sexualitet och könsroller.

Den mänskliga sexualiteten och våra könsroller idag är resultatet av mer än sex miljoner års evolution. Det har inte skett några som helst förändringar i vårt reproduktionsmönster under de senaste 100 000 åren, då moderna människor började sprida sig över jorden från vårt afrikanska urhem. Ändå ignorerar kulturella, ideologiska, politiska och religiösa övertygelser entydiga evolutionära och genetiska forskningsresultat och ersätter fakta med politiskt korrekta föreställningar när det gäller den mänskliga sexualiteten, skillnader mellan könen och hur vi bäst tar hand om våra barn under de första, avgörande levnadsåren.

Det sägs ofta idag att vårt samhälle är "översexualiserat". Det är inte sant. Den mänskliga sexualiteten har genomsyrat alla mänskliga samhällen i alla tider, under forntid och i historisk tid. Arkeologiska och historiska data ger en entydig bild. Vår arts överlevnad står och faller med att män och kvinnor blir sexuellt upphetsade av varandra. Men idag skapar skam- och skuldkänslor ett obiologiskt, syntetiskt ramverk, som kan vara skadligt på många sätt, inte minst för våra barn i unga år. I Sverige möter vi dagligen en alarmerande ökning av siffrorna rörande våra tonåringars mentala hälsa, med en extrem ökning av sexuella trakasserier, sexuellt våld, självmord, självskadebeteenden, behov av psykiatrisk vård, förskrivning av sömnmedel, etc. Dessa problem existerar inte i ursprungssamhällen, där sexualiteten i unga år inte bara är accepterad, utan också uppmuntras av föräldrarna. Fjärmandet från vår evolutionära bakgrund och en obiologisk livsstil spelar sannolikt en avgörande roll i denna process.

Inom Sverige kan boken beställas från Optimal Förlag
I övriga Norden kan boken beställas från Bokus

Till Burenhult Photography>>

Fackgranskarnas uttalanden

Den Sexuella EvolutionenPosted by Göran Burenhult 2013-09-21 13:41:44

Så här skriver några av fackgranskarna om boken:
___________________________________________________________________________

”I boken Den Sexuella Evolutionen har Göran Burenhult genom syntes av ett omfattande arbete lyckats knyta ihop mänsklighetens historia med dagsaktuell problematik. Att undvika att ta in människans evolutionära bakgrund i analys av samtidens problem är att blunda för starka krafter. Dessa påverkar fortfarande vårt sätt att fungera, som individer och som delar av samhället. En tillbakablick ger oss en bättre plattform att förstå oss själva. Det är viktigt att veta att människor från tid till annan och i olika samhällsbildningar värnat om fortplantning och integrerat sexualiteten med överlevnadens andra grundförutsättningar i fungerande samhällsbildningar. Att sexualisering varit ännu mer i fokus historiskt än idag kan vara en aha-upplevelse värd att dela liksom konsekvenserna av sexuell repression och tabun, som är maktsociala fenomen av relativt sent datum med många tragiska följder. Biologiskt synsätt och beteendevetenskap har av och till hamnat på kollisionskurs och skapat obegripliga skyttegravsdebatter. Kunskap som denna bok förmedlar kan lyfta debatten åtskilligt, men säkert också temperaturen i genusdebatten.”

Stefan Arver, leg. läkare, docent, överläkare vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin vid Karolinska Institutet i Huddinge.

___________________________________________________________________________

”Göran Burenhult har skrivit en högintressant bok som tydligt visar den stora roll som sexualiteten spelat och fortfarande spelar för mänsklighetens överlevnad på vår planet. Denna funktion, sexualiteten, är djupt inplanterad i våra hjärnor och stimuleras av syn, hörsel, dofter och fantasi. Vissa hjärnområden är specialkonstruerade för att känna åtrå och lust och för att ge stor njutning när vår lust och längtan får tillfredsställelse. Boken ger en djup, rättfram men ömsint beskrivning av våra förfäders insikt i betydelsen av sexualiteten för allt levande omkring oss och utvidgar på så sätt läsarens förståelse för sig själv och för andra i omgivningen. Den rekommenderas varmt till alla åldrar – först när vi kan se vår egen sexualitet utan skam och fördömanden kan vi bli hela människor.”

Annica Dahlström, leg. läkare, professor emerita, avd. för neurobiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, styrelseledamot i Hjärnfonden, författare till boken ”Könet sitter i hjärnan”.

___________________________________________________________________________

”En mycket angelägen bok om vår starkaste biologiska drivkraft. Utan sexualiteten skulle vi inte ens finnas till, varken som art eller individer. Genom Burenhults gediget arkeologiska, evolutionära, etnografiska, antropologiska och historiska perspektiv framstår människans ritualisering av sexualiteten som helt avgörande för uppkomsten av samhällen och religioner. Högre makter bevekades för fruktbarhet i natur, odlingar och människosläktet. Denna urkraft opererar lika starkt idag, vanligen väl dold under ytan av civilisationens fernissa.”

Ingemar Ernberg, leg. läkare, professor vid Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi vid Karolinska Institutet i Solna.

___________________________________________________________________________

”Professor Göran Burenhult kartlägger med ofattbart tålamod och från sitt unika perspektiv sexualitetens genomgripande betydelse för människan som biologisk varelse, något jag verkligen kan stryka under efter att ha arbetat som sexolog i mer än trettio år. Det som slog mig mest är den väl underbyggda kunskap om sambanden mellan våld och sexualitet som Göran Burenhult visar. På Söderhavsöarna uppmuntras och integreras sexualiteten i vardagen och våld, depressioner och missbruk är sällsynta. I vårt samhälle, som många felaktigt tror är sexualiserat, har vi stora problem med just våld, depressioner och missbruk.
Efter att ha läst ”Den Sexuella Evolutionen” känner jag mig ännu mer övertygad om att repressionen av sexualitet är en verklighet i Sverige och något som måste bekämpas.”

Malena Ivarsson, Auktoriserad Klinisk Sexolog.

___________________________________________________________________________

”Genom Burenhults nya bok förstår man på ett konkret sätt sexualitetens helt avgörande roll, inte bara så att vi finns till, utan också som glädjekälla och njutning för många, som kulturyttring, skapande av gemenskap och som drivfjäder för att över huvud taget åstadkomma vår arts utveckling. Boken lägger en global grund under hela beskrivningen av människans sexualitet och den är starkt vetenskapligt förankrad. Den driver tesen att det är mycket när det gäller synen på sexualiteten i dagens samhälle, som egentligen borde ses med helt andra ögon, eftersom bakgrunden till dessa företeelser i hög grad är annorlunda än vi föreställt oss, och budskapet blir därmed omstörtande.”

Ingrid Nydahl, leg. psykolog och Per Nydahl, civilekonom, styrelseledamot i Hjärnfonden.

__________________________________________________________________________  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.